PF systems CSR-policy

Företagets sociala ansvar

PF Systems långsiktiga mål är att bli ett av de ledande svenska företagen inom stofthantering inom processindustrin både lokalt och globalt.
Det är en självklarhet att vi skall anamma långsiktiga relationer med leverantörer och kunder. 
Med ett kontinuerligt arbete med CSR policy skapar vi en grundläggande plattform för hela företage

Ansvar och etik

Med kundens intresse i fokus ställer vi krav på etik och affärsmoral med objektiva medarbetare i organisationen.
Grundläggande respekt för  friheter och rättigheter sätter de ramar som vi arbetar efter. Korruption och mutor är någonting som vi tar avstånd ifrån där vi ser att en hållbar och långsiktig relationer inte skall byggas på detta. Vi tar alltid hänsyn till de etiska, kulturella och religiösa traditioner som gäller för varje land och region.
PF Systems produkter skall framställas på ett etiskt och riktigt sätt. Vi vill på detta sätt ta ansvar för att följa de grundläggande principer för mänskliga rättigheter, bra arbetsförhållanden och minimera vår miljöpåverkan i vår produktion och tillverkningsprocesser.

Jämställdhet och mångfald

Lika villkor skall gälla för kvinnor och män vad avser lön, utveckling och befordran inom vår organisation. Alla inom förtaget skall ges lika möjligheter till utveckling både när det gäller det egna arbetsfältet och vidareutveckling till nya möjligheter. Inom företaget skall alla bli behandlade med respekt och värdighet. Sexuella trakasserier accepteras inte och adresseras omedelbart. Vi ska inom ramen för vår verksamhet aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, för att skapa bättre förutsättningar för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö. Frispråkighet uppmuntras då diskussioner och resonemang leder till ökad förståelse för medarbetares synpunkter.

Miljö

Att alltid utgå från miljöaspekter i hela verksamheten är en förutsättning för att tillsammans med kunder och leverantörer leverera produkter som värnar om den inre och yttre miljön.
PF System skall

  • I bäst möjliga mån anlita entreprenörer/underleverantörer som är miljöcertifierade.
  • I bäst möjliga mån köpa miljövänliga/märkta och ekologiska produkter.
  • I bäst möjliga mån se till att all logistik hanteras på ett sådant sätt som har lägst miljöpåverkan.

Då PF Systems grundidé bygger på att eliminera faktorer som påverkar den inre / yttre miljön och atmosfären på ett negativt sätt skall vi  tillsammans med våra kunder och leverantörer göra vårt yttersta för att värna om vår miljö utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Arbetsmiljö

Vi strävar efter att den interna psykosocial och fysiska miljön är optimalt anpassad utifrån arbetsmiljölagen, en arbetsmiljö där alla trivs och mår bra.
Vi arbetar förebyggande mot ohälsa och olycksfall i arbetet för en optimal  och behovsanpassad arbetsmiljö.
Vi kompromissar aldrig med våra kunders och medarbetares säkerhet. 
 
Vi är varandras arbetsmiljö och alla förväntas bidra till att skapa en god arbetsmiljö. 
En god arbetsmiljö som motiverar till engagemang och samarbete. PF system som arbetsgivare ska bidra till tydliga mål som skapar helhet och mening för gruppen och individen. Inflytande över den egna arbetssituationen, en välutvecklad kommunikationsplattform inom organisationen och en god arbetsmiljö avseende ergonomi, buller, luftkvalitet och kemiska hälsorisker är viktiga redskap för ett företag i framkant.